Regisztráció / Belépés diákoknak class="head_mail" href="mailto:uh!pont!bedinu!kukac!muigellokhtussok">uh!pont!bedinu!kukac!muigellokhtussok4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
FőoldalKollégiumi Házirend

Kollégiumi Házirend

A Debreceni Egyetem - Debreceni Hittudományi Egyetem, Kossuth Lajos Kollégium házirendje

A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Kollégiumi Házirend” és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. A kollégiumi szolgáltatások és juttatások, valamint a kollégiumi tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A kollégium közösségének érdekét, valamint a kollégiumra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:

 • A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg a kollégium üzemeltetőjénél – saját érdekében – eleget kell tennie tartózkodásihely-bejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának megszűnésekor köteles a kollégium címéről kijelentkezni.

 • A hallgatónak kötelessége betartani a „Bentlakási Feltételekben” valamint a kollégiumra vonatkozó egyéb szabályzatokban foglaltakat. A kollégiumi tagok csak a kollégium által számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át kell venni, majd átadni. A hallgató által a kollégium területére behozott 50.000 Ft feletti értékű tárgyi eszközöket az üzemeltető gondnokságán a szobaleltárba fel kell vetetni, azon fel kell tüntetni, hogy az üzemeltető leltárában nem szerepel. A kollégium üzemeltetője csak a recepción található széfben elhelyezett 500.000 Ft alatti értékű ékszerért, készpénzért és értékpapírért vállal felelősséget. A széfbérleti díjat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.

 • Az átvett felszerelésekért, a kollégiumban elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a hallgató anyagilag felelős. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni.

 • Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a kollégium szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni.

 • A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. Az üzemeltető kéthetente, előre bejelentett időpontban ágyneműcserét biztosít. Az üzemeltető megbízottja ebben az időpontban ellenőrzi a szoba takarítottsági állapotát, továbbá az esetleges károkozásokat.
  A hallgatói lakószoba takarítatlansága esetén az üzemeltető írásban felszólítja a hallgatót a szoba kitakarítására, egyidejűleg az egyetem képviselője felé jelzi a problémát. A felszólítást követően második munkanapon az üzemeltető képviselője az egyetem képviselőjével (DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság) együtt ellenőrzi a szobát.
  Amennyiben a felszólított hallgató(k) az előírt takarítást a következő munkanapig sem végzik el, az üzemeltető az egyetem képviselőjének hozzájárulása esetén azonnali (kényszer)takarítást végeztet, melynek költsége a szobában lakó hallgatókat terheli. A takarítási díjakat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.
   

 • A kollégiumban, akváriumi díszhalak és vakvezető kutya kivételével, állatot tartani tilos. Tilos a kollégiumban kormányrendeletben meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt használni, tárolni. Kerékpárt az épületbe behozni tilos, az csak a kerékpártárolóban helyezhető el (I. és III. épület alagsor).
   

 • A folyosókon, a lakószobákban és a kollégium közös használatú helyiségeiben (pl. folyosó, társalgók, erkélyek, konyhák stb.) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.

 • A kollégium területén hallgatók, látogatók, vendégek által üzemeltetett WI-FI router használata összhangban a Debreceni Egyetem Informatikai Felhasználói Szabályzat 4.3.4 pontjával Szigorúan Tilos!
   

 • A kollégium bejárata folyamatosan, éjjel-nappal nyitva van. A kollégiumban lakó hallgató köteles rendeltetésszerűen használni az elektronikus beléptető rendszert, a kollégium üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépőkártyával.
   

 • A kollégiumban reggel 8-tól éjszaka 23 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik, hívásra a portán megjelenik és a látogatóért aláírásával felelősséget vállal.
  A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, illetve érvényes kollégiumi belépő felmutatásával történik. Cserében az üzemeltető alkalmazottja elektronikus belépőkártyát biztosít a számára. (Ezen iratokkal nem rendelkező személy a látogatott jelenlétében csak a recepción tartózkodhat.) Távozásakor a belépőkártyát köteles leadni! Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a vendég elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég önköltségi áron köteles az üzemeltetőnek megtéríteni.
  Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, aki nem a Kossuth Lajos Kollégiumok lakója, illetve bejelentkezett vendége. A kollégium életének zavartalansága érdekében minden, a kollégiumban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
  Amennyiben a kollégiumban lakó hallgató éjszaka 23 óráig nem hagyja el az épületet, a látogató köteles megfizetni a szállásdíjat (lásd: (11) pont) függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre a vendég nem hajlandó, a vendéglátó hallgató köteles helytállni helyette.
   

 • A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért az üzemeltető által hirdetményben meghatározott díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz. A szobalakók beleegyezése esetén a bennalvási szándékot legkésőbb 22 óráig jelezni kell a recepción és egyúttal ki kell fizetni a megállapított szállásdíjat.
  Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőjének (kollégiumi tanár, szenior) hozzájárulása szükséges.
  Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb három egymást követő éjszaka lehet, azzal a megszorítással, hogy egy héten belül legfeljebb 3 és egy hónapon belül mindösszesen legfeljebb 10 éjszaka fogadhat ugyanaz a kollégista hallgatói férőhelyen vendéget. Erősen ittas, garázda magatartást tanúsító vendég belépését a kollégiumba a recepciós vagy biztonsági őr megtilthatja.
   

 • A kollégium területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül kijelölt helyeken szabad. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell tartania. Ezek megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után. Amennyiben a hallgató nem a kijelölt helyen dohányzik és ebből a kollégiumnak vagy az üzemeltetőnek rendkívüli kiadása keletkezik (pl.: tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre), a hallgató köteles megtéríteni azt.
   

 • A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni tilos!

 • A Kollégium üzemeltetői rendszeresen ellenőrzik a Házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a kollégium rendje ellen vétenek.

 • A vendégfogadás rendjét vagy a kollégiumi elektronikus beléptető rendszer használatának szabályait vétkesen megszegő kollégistát, az üzemeltető javaslatára, a kollégiumigazgató a lakószobában történő vendégfogadástól, illetve elszállásolástól – legfeljebb három hónapra – eltilthatja, a szabályokat súlyosan megsértő nem kollégista személyt pedig – legfeljebb a tanév végéig – a kollégium épületéből kitilthatja.
   

 • A Házirendet többször, bizonyítottan megsértőkkel szemben az üzemeltető az egyetem képviselőjénél (DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság) fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
   

 • Az üzemeltető képviselője a hallgatók számára meghatározott időpontokban fogadóórát biztosít.
   

A házirend megtartásáért a diákotthon közössége és üzemeltető szervei, személyei a felelősek.

A házirend hatályba lép: 20118. szeptember 1.

Dr. Csiszár Imre
kollégiumigazgató
DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság

Krizsán Tibor
üzemeltetési és kollégium igazgató
KLK HOTEL Zrt.

© 2021 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  UD Hotels Kft. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
készítette:WebDeb.hu