Regisztráció / Belépés diákoknak class="head_mail" href="mailto:uh!pont!bedinu!kukac!sletohdu!pont!oicpecer">uh!pont!bedinu!kukac!sletohdu!pont!oicpecer4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
FőoldalKollégiumi Házirend

Kollégiumi Házirend

A Debreceni Egyetem - Debreceni Hittudományi Egyetem, Kossuth Lajos Kollégium házirendje

A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Kollégiumi Házirend” és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. A kollégiumi szolgáltatások és juttatások, valamint a kollégiumi tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A kollégium közösségének érdekét, valamint a kollégiumra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:

  1. A kollégista hallgatónak ismernie kell a Kollégium Működési Rendjéről Szóló Szabályzatot, be kell tartania a házirend szabályait és az emberi együttélés normáit. Kollégiumi bentlakása alatt nem zavarhatja jelentősen a többi bentlakó és a kollégium környezetében lakók életét. A közös használatú helyiségek, berendezések, berendezési tárgyak használata során köteles azokat gondosan, takarékosan kezelni, lehetővé téve azok rendeltetésszerű használatát a kollégium más bentlakói részére is. A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie lakásbejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának megszűnésekor köteles a kollégiumból kijelentkezni. A kollégiumba 0-24 óra között lehet belépni. 

 • Olyan személy, aki nem a kollégiumba hivatalosan beköltözött hallgató, hivatalosan regisztrált látogató vagy szállóvendég, a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. A mosókonyhát, mosodát kizárólag a kollégiumba hivatalosan beköltözött hallgatók vehetik igénybe, látogatók és vendégek nem.A kollégiumban reggel 8-től 20 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik. A látogatóért a vendégfogadó hallgató felelős. A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány bemutatásával történik. Cserébe a recepciós elektronikus belépőkártyát biztosít a számára. Aki ilyen iratokkal nem rendelkezik, a látogatott jelenlétében csak a recepción tartózkodhat. A vendég távozáskor a belépőkártya leadása ellenében kapja vissza a leadott igazolványát. Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a látogató elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég köteles megtéríteni. A kollégium életének zavartalansága érdekében minden, a kollégiumban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért. A látogatási idő sorozatos megsértéséért a vendégfogadó szankcionálható. A látogató a kollégiumban történő belépésétől az onnan történő távozásáig köteles folyamatosan orrot és szájat eltakaró maszkot (sálat, kendőt) viselni. A belépéskor a portán, recepción köteles kitölteni a kollégiumi koronavírus-kérdőívet és alávetni magát testhőmérséklet-mérésnek. A biztonsági és portaszemélyzet, illetve a Kollégiumi Igazgatóság munkatársai, megbízottai a látogató kollégiumba történő belépését a tesztre adott válaszok és a testhőmérséklet-mérés eredményének függvényében megtagadhatják

 • A koronavírus-járvány ideje alatt, további intézkedésig a lakószobákban, a távollévők üres helyein nem szabad vendéget fogadni.
  Látogatók, illetve más szoba lakói az adott kollégiumi szobában csak addig tartózkodhatnak, ameddig a szobaközösség tagjai ehhez hozzájárulnak és ellene kifogást nem emelnek.
  A kollégium lakói kötelesek a tűzrendészeti előírást megismerni és betartani, a tüzet, a veszélyhelyzetet, a rendellenességeket a kollégiumi portán, recepción haladéktalanul jelenteni. Dohányozni kizárólag csak az arra kijelölt helyen lehet, a kollégium egész területén szigorúan tilos!

 • Az elnyert kollégiumi férőhely kollégiumok közötti vagy kollégiumon belüli elcserélése, a szoba, szobaegység átrendezése, átalakítása, jellegének megváltoztatása csak a kollégium igazgatósághoz írt kérvény engedélyezését követően lehetséges.
  A kollégium szobáiban található, továbbá a használatra átvett eszközeiért, berendezési tárgyakért a hallgató anyagi felelősséggel tartozik. Mindennemű károsodást és meghibásodást köteles jelenteni 24 órán belül. Az okozott kárt köteles megtéríteni a következő határidős díjfizetésig, a károkozás mértéke szerint. Amennyiben a kártérítés határidőre nem történik meg, a bérleti jogviszony megszüntethető.

 • A hallgató bármilyen, a kollégium területén, annak berendezési, használati tárgyaiban észlelt meghibásodás esetén köteles a hibát haladéktalanul a kollégium portáján, recepcióján elhelyezett hibanaplóba beírni.
  Tilos a kollégium szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat rongálni. A szobákban dekorálni csak az erre a célra felszerelt lécekre lehet. A szobákban ízléstelen és törvénytelen képek, ábrázolások nem helyezhetők el.
  A kollégium szobáit, szobaegységeit az ott lakó hallgatók kötelesek takarítani és rendben tartani, illetve a jellegét és tisztaságát megőrizni. A kollégisták felelősek a személyi higiéné fokozott megtartásáért, a fertőzésveszélyes állapotok elkerüléséért. A hulladékot minden bentlakó köteles az adott kollégiumi szobához, helyiséghez tartozó hulladékgyűjtő edényben tárolni.
  A kollégiumi térítésköteles szolgáltatásainak – kábeltévé előfizetés, egyedi használatra kiadott híradástechnikai és elektromos háztartási eszközök – díjait az igénybevevő hallgató havi rendszerességgel köteles csekken befizetni, és annak igazolószelvényét az Egyetemi Kollégium Igazgatóság munkatársának bemutatni.

  1. Az Egyetemi Kollégium Igazgatóság munkatársai, a szeniorok és az ellenőrzéssel megbízott hallgatói képviselők rendszeresen ellenőrzik a kollégium lakrészeinek tisztaságát, rendeltetésszerű használatát és a berendezési tárgyak, eszközök épségét. Az ellenőrzés ideje alatt a kollégiumi szoba, lakóegység lakói kötelesek a helyiséget elhagyni és csak az ellenőrzők hívására vagy távozásakor térhetnek vissza oda.

 • A folyosókon és a lakószobákban 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.

 • A kollégium ablakaiba semmilyen tárgy (pl. cipő, hangszóró, étel, edény, virágcserép, stb.) nem helyezhető ki. A folyosón, többszintes kollégium esetében a lépcsőházban a szobához, szobaegységhez tartozó, illetve saját tulajdonú használati tárgy, eszköz (pl. szék, felmosószett, cipő, bőrönd, ruhaszárító. stb.) nem tárolható. Oda kizárólag a szobához, szobaegységhez tartozó hulladékgyűjtő edény helyezhető ki.

 • A Kollégiumi Kulturális Bizottság által szervezett eseményeken kívüli összejöveteleket (pl. születésnap, névnap ünneplése, zenés-táncos rendezvény előtti találkozó) a kollégium helyiségeiben nem tartható.

 • A kollégiumban vakvezető kutyán és akváriumi halakon, állatokon kívül más élőállat tartása tilos!

 • A kollégium adott helyiségéből történő távozás esetén, ha ott más nem tartózkodik, le kell oltani a villanyt, az ablakokat be kell csukni vagy (az arra alkalmasakat) bukó állásra állítani, a vízcsapokat el kell zárni, a konyhákban a nem használt tűzhelyeket ki kell kapcsolni, a kulccsal záródó helyiséget (pl. szobát, szobaegységet) kulcsra kell zárni!

 • A kollégiumi szoba, szobaegység kulcsát, kulcsait a portás, recepciós csak a szoba lakójának köteles kiadni. Amennyiben a hallgató a saját kulcsát, kulcsait otthon hagyta, a portás, recepciós, a biztonsági személyzet a szobát, szobaegységet egy alkalommal kinyitja és bezárja, de a hallgató ilyen esetben haladéktalanul köteles a saját kulcsaihoz történő hozzáférést biztosítani (pl. postai úton maga után küldeti vagy hazautazik érte).

 • A nem kollégiumi tulajdont képező, de oda a hallgató által behozott értéktárgyakért, használati tárgyakért, berendezésekért a kollégium nem vállal anyagi felelősséget.

 • A kollégium elhagyásakor a hallgatónak a szobát, szobaegységet kitakarítva kell visszaadni, az átvételkori használati rendet helyre kell állítani. Az átvett használati tárgyakat megtisztítva, használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

 • A kollégium területén található biztonságtechnikai eszközök (pl. tűzjelző) letakarása és rongálása tilos.

 • Az egyes kollégiumi közös helyiségekben, irodákban, a lifttel rendelkező kollégiumokban a liftben csak a helyiség, iroda, lift bejáratánál elhelyezett hirdetményben foglalt számú személy tartózkodhat egyszerre. A közös helyiségek, az iroda, a lift használata esetén az orrot és szájat eltakaró szájmaszk folyamatos használata kötelező, ha a helyiségben, a liftben egy személynél több tartózkodik. A helyiségekben a 1,5 méteres védőtávolság megtartása, a várakozásra kijelölt zóna betartása kötelező. Az egyes közös helyiségeket a helyiség használati rendje szerint és a megjelölt idősávban lehet használni. A használati rendet és a használati idősávot a helyiség bejáratánál hirdetményen tesszük közzé.

 • A Kollégiumi Igazgatóság munkatársai elsősorban elektronikus ügyintézést bonyolítanak. Személyes jelenléttel történő ügyintézésre csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor.Aki a Bentlakási Feltételek aláírásával kollégiumi jogviszonyt létesített, köteles a házirendet áttanulmányozni, és betartani. A kollégium rendjét és szabályait megsértő hallgatók felelősségre vonhatóak. Az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság munkatársa első alkalommal írásos figyelmeztetést bocsát ki a vétkes hallgatóval szemben. Bármely kollégiumra vonatkozó szabályozás második alkalommal történő megszegése esetén a kollégium igazgatója a hallgató jogviszonyát felmondhatja. A Bentlakási feltételekben foglaltak esetekben a kollégiumigazgató a hallgató jogviszonyának azonnali megszűnését is megállapíthatja.
   
  Debrecen, 2020. augusztus 24.
  Dr. Csiszár Imre
   kollégiumigazgató
   

   

A házirend megtartásáért a diákotthon közössége és üzemeltető szervei, személyei a felelősek.

A házirend hatályba lép: 20118. szeptember 1.

Dr. Csiszár Imre
kollégiumigazgató
DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság

Krizsán Tibor
üzemeltetési és kollégium igazgató
KLK HOTEL Zrt.

© 2024 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  UD Hotels Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
készítette:WebDeb.hu